یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.
سال 1399
Export Journal XML Articles RSS سال 28 - شماره 45 (3-1399 - شماره پیاپی : 93) - 6 مقاله

سال 1398
Export Journal XML Articles RSS سال 27 - شماره 44 (12-1398 - شماره پیاپی : 92) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 27 - شماره 43 (9-1398 - شماره پیاپی : 91) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 27 - شماره 42 (6-1398 - شماره پیاپی : 90) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 27 - شماره 41 (3-1398 - شماره پیاپی : 89) - 6 مقاله

سال 1397
Export Journal XML Articles RSS سال 26 - شماره 40 (12-1397 - شماره پیاپی : 88) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 26 - شماره 39 (9-1397 - شماره پیاپی : 87) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 26 - شماره 38 (6-1397 - شماره پیاپی : 86) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 26 - شماره 37 (3-1397 - شماره پیاپی : 85) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 25 - شماره 36 (12-1397 - شماره پیاپی : 84) - 8 مقاله

سال 1396
Export Journal XML Articles RSS سال 1396 - شماره 83 (10-1396 - شماره پیاپی : 35) - 0 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 25 - شماره 35 (9-1396 - شماره پیاپی : 83) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 25 - شماره 34 (6-1396 - شماره پیاپی : 82) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 25 - شماره 33 (3-1396 - شماره پیاپی : 81) - 9 مقاله

سال 1395
Export Journal XML Articles RSS سال 1395 - شماره 77 (1-1395 - شماره پیاپی : 29) - 1 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 24 - شماره 32 (12-1395 - شماره پیاپی : 80) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 24 - شماره 31 (9-1395 - شماره پیاپی : 79) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 24 - شماره 30 (6-1395 - شماره پیاپی : 78) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 24 - شماره 29 (1-1395 - شماره پیاپی : 77) - 8 مقاله

سال 1394
Export Journal XML Articles RSS سال 23 - شماره 28 (12-1394 - شماره پیاپی : 76) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 23 - شماره 27 (9-1394 - شماره پیاپی : 75) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 23 - شماره 26 (6-1394 - شماره پیاپی : 74) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 23 - شماره 25 (1-1394 - شماره پیاپی : 73) - 9 مقاله

سال 1393
Export Journal XML Articles RSS سال 22 - شماره 24 (12-1393 - شماره پیاپی : 72) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 22 - شماره 23 (9-1393 - شماره پیاپی : 71) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 22 - شماره 22 (6-1393 - شماره پیاپی : 70) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 22 - شماره 21 (بهار 3-1393 - شماره پیاپی : 69) - 8 مقاله

سال 1392
Export Journal XML Articles RSS سال 21 - شماره 20 (12-1392 - شماره پیاپی : 68) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 21 - شماره 19 (7-1392 - شماره پیاپی : 67) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 21 - شماره 18 (6-1392 - شماره پیاپی : 66) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 21 - شماره 17 (3-1392 - شماره پیاپی : 65) - 7 مقاله

سال 1391
Export Journal XML Articles RSS سال 20 - شماره 16 (12-1391 - شماره پیاپی : 64) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 20 - شماره 15 (9-1391 - شماره پیاپی : 63) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 20 - شماره 14 (6-1391 - شماره پیاپی : 62) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 20 - شماره 13 (3-1391 - شماره پیاپی : 61) - 8 مقاله

سال 1390
Export Journal XML Articles RSS سال 19 - شماره 12 (12-1390 - شماره پیاپی : 60) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 19 - شماره 11 (9-1390 - شماره پیاپی : 59) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 19 - شماره 10 (6-1390 - شماره پیاپی : 58) - 9 مقاله

سال 1389
Export Journal XML Articles RSS سال 18 - شماره 9 (12-1389 - شماره پیاپی : 57) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 18 - شماره 8 (6-1389 - شماره پیاپی : 56) - 8 مقاله

سال 1388
Export Journal XML Articles RSS سال 17 - شماره 7 (12-1388 - شماره پیاپی : 55) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 17 - شماره 6 (9-1388 - شماره پیاپی : 54) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 17 - شماره 5 (6-1388 - شماره پیاپی : 53) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 17 - شماره 4 (3-1388 - شماره پیاپی : 52) - 7 مقاله

سال 1387
Export Journal XML Articles RSS سال 16 - شماره 33 (3-1387 - شماره پیاپی : 48) - 1 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 16 - شماره 3 (12-1387 - شماره پیاپی : 51) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 16 - شماره 2 (9-1387 - شماره پیاپی : 50) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 16 - شماره 1 (6-1387 - شماره پیاپی : 49) - 7 مقاله

سال 1386
Export Journal XML Articles RSS سال 15 - شماره 32 (12-1386 - شماره پیاپی : 47) - 1 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 15 - شماره 31 (9-1386 - شماره پیاپی : 46) - 1 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 15 - شماره 30 (6-1386 - شماره پیاپی : 45) - 1 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 15 - شماره 29 (3-1386 - شماره پیاپی : 44) - 1 مقاله

سال 1385
Export Journal XML Articles RSS سال 14 - شماره 28 (12-1385 - شماره پیاپی : 43) - 1 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 14 - شماره 27 (9-1385 - شماره پیاپی : 42) - 1 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 14 - شماره 26 (6-1385 - شماره پیاپی : 41) - 1 مقاله

سال 1384
Export Journal XML Articles RSS سال 13 - شماره 24 (12-1384 - شماره پیاپی : 39) - 1 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 13 - شماره 23 (9-1384 - شماره پیاپی : 38) - 3 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 13 - شماره 22 (3-1384 - شماره پیاپی : 37) - 1 مقاله

سال 1381
Export Journal XML Articles RSS سال 10 - شماره 21 (12-1381 - شماره پیاپی : 36) - 1 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 10 - شماره 20 (5-1381 - شماره پیاپی : 35) - 1 مقاله

سال 1380
Export Journal XML Articles RSS سال 9 - شماره 19 (12-1380 - شماره پیاپی : 34) - 1 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 9 - شماره 18 (9-1380 - شماره پیاپی : 33) - 1 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 2 - شماره 17 (6-1380 - شماره پیاپی : 32) - 1 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 2 - شماره 16 (3-1380 - شماره پیاپی : 31) - 1 مقاله

سال 1379
Export Journal XML Articles RSS سال 8 - شماره 12 (3-1379 - شماره پیاپی : 27) - 1 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 2 - شماره 15 (12-1379 - شماره پیاپی : 30) - 1 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 2 - شماره 14 (9-1379 - شماره پیاپی : 29) - 1 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 2 - شماره 13 (6-1379 - شماره پیاپی : 28) - 1 مقاله

سال 1378
Export Journal XML Articles RSS سال 7 - شماره 11 (12-1378 - شماره پیاپی : 26) - 1 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 7 - شماره 10 (9-1378 - شماره پیاپی : 25) - 0 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 7 - شماره 9 (6-1378 - شماره پیاپی : 24) - 1 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 7 - شماره 8 (3-1378 - شماره پیاپی : 23) - 1 مقاله

سال 1377
Export Journal XML Articles RSS سال 6 - شماره 7 (12-1377 - شماره پیاپی : 22) - 1 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 6 - شماره 6 (9-1377 - شماره پیاپی : 21) - 1 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 6 - شماره 5 (6-1377 - شماره پیاپی : 20) - 1 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 6 - شماره 4 (3-1377 - شماره پیاپی : 19) - 1 مقاله

سال 1376
Export Journal XML Articles RSS سال 5 - شماره 15 (3-1376 - شماره پیاپی : 15) - 1 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 5 - شماره 3 (12-1376 - شماره پیاپی : 18) - 1 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 5 - شماره 2 (9-1376 - شماره پیاپی : 17) - 1 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 5 - شماره 1 (6-1376 - شماره پیاپی : 16) - 1 مقاله

سال 1375
Export Journal XML Articles RSS سال 4 - شماره 14 (12-1375 - شماره پیاپی : 14) - 1 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 4 - شماره 13 (9-1375 - شماره پیاپی : 13) - 1 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 4 - شماره 12 (6-1375 - شماره پیاپی : 12) - 1 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 4 - شماره 11 (3-1375 - شماره پیاپی : 11) - 1 مقاله

سال 1374
Export Journal XML Articles RSS سال 3 - شماره 10 (12-1374 - شماره پیاپی : 10) - 1 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 3 - شماره 9 (6-1374 - شماره پیاپی : 9) - 1 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 3 - شماره 8 (3-1374 - شماره پیاپی : 8) - 1 مقاله

سال 1373
Export Journal XML Articles RSS سال 2 - شماره 7 (12-1373 - شماره پیاپی : 7) - 1 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 2 - شماره 6 (9-1373 - شماره پیاپی : 6) - 1 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 2 - شماره 5 (6-1373 - شماره پیاپی : 5) - 1 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 2 - شماره 4 (3-1373 - شماره پیاپی : 4) - 1 مقاله

سال 1372
Export Journal XML Articles RSS سال 1 - شماره 3 (12-1372 - شماره پیاپی : 3) - 1 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 1 - شماره 2 (6-1372 - شماره پیاپی : 2) - 1 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 1 - شماره 1 (3-1372 - شماره پیاپی : 1) - 1 مقاله

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه پژوهشنامه مالیات (نشریه علمی) می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Iranian National Tax Administration (INTA)

Designed & Developed by : Yektaweb