فصلنامه پژوهشنامه مالیات (علمی-پژوهشی)- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فصلنامه پژوهشنامه مالیات براساس تائیدیه شماره 26944/11/3/89 مورخ 15/7/1389 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور از شماره دوم (مسلسل 50)، پاییز 1387دارای رتبه علمی – پژوهشی است.

صاحب امتیاز: سازمان امور مالیاتی کشور
مدیر مسئول: سیدکامل تقوی نژاد

سردبیر: دکتر تیمور رحمانی
مدیر داخلی: محمدنظریان

مدیر اجرایی : خدیجه اسلامی
ویراستار : محبوبه سبزرو
مترجم چکیده های انگلیسی: محبوبه سبزرو
نشانی فصلنامه: تهران، میدان امام خمینی - خیابان داور - روبـروی کاخ دادگستری - سازمان امور مالـیاتی کشـور - طبـقه سوم - دفــتر پژوهش و برنامه ریزی تلفن: 39903933 دورنگار: 33967439
 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهشنامه مالیات (علمی-پژوهشی):
http://taxjournal.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب