فصلنامه پژوهشنامه مالیات (علمی-پژوهشی)- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

هیأت  تحریریه (به ترتیب حروف الفبا):
دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو دانشگاه علم و فرهنگ 
دکتر سهیلا پروین، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر یحیی حساس یگانه، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر تیمور رحمانی، دانشیار دانشگاه تهران

دکتر عباس شاکری، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر علی اکبر  عرب مازار، استاد دانشگاه شهید بهشتی

دکتر عباس عرب مازار، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

دکتر ابوالفضل کزازی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر یگانه موسوی جهرمی، دانشیار دانشگاه پیام نور

دکتر ناصر میرسپاسی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهشنامه مالیات (علمی-پژوهشی):
http://taxjournal.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب