فصلنامه پژوهشنامه مالیات (علمی-پژوهشی)- اهداف و زمینه‌ها
اهداف فصلنامه پژوهشنامه مالیات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اهداف فصلنامه پژوهشنامه مالیات
پژوهشنامه مالیات، فصلنامه‌ای است علمی – پژوهشی که با رسالت توسعه دانش مالیاتی در کشور و با اهداف ذیل منتشر می‌شود:
1- بازنگری و اصلاح قوانین و سیاست‌های مالیاتی
2- ایجاد زمینه مناسب برای ارتقاء فعالیت‌های پژوهشی در زمینه مالیات
3- همکاری علمی با پژوهشگران، اندیشمندان و همکاران مالیاتی در سراسر کشور به منظور شناخت موانع و مشکلات نظام مالیاتی و تلاش در جهت رفع آنها
4- سامان‌دهی و تنظیم پژوهش‌های مالیاتی در سطح کشور
5- ایجاد انگیزه در نیروهای پژوهشگر درون‌سازمانی و برون‌سازمانی در جهت ارائه توانایی‌های پژوهشی در زمینه مالیات
6- فراهم آوردن زمینه تبادل نظر در مسائل مالیاتی

ضوابط  پذیرش مقاله
1-  مقالات ارسالی در جهت اهداف نشریه باشد.
2- کلیه مقالات باید با رعایت راهنمای تدوین مقاله تهیه و تنظیم شوند.
3- مقالاتی مورد پذیرش نهایی قرار می گیرند که قبلاً در نشریات و کنفرانس های علمی به چاپ نرسیده و برای چاپ نیز تحت بررسی نباشند.
4- مقاله های دریافتی حداقل توسط 2 داور مورد ارزیابی قرار می گیرند و پذیرش نهایی منوط به موافقت قطعی هیأت تحریریه است.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهشنامه مالیات (علمی-پژوهشی):
http://taxjournal.ir/find.php?item=1.42.14.fa
برگشت به اصل مطلب