پژوهشنامه مالیات- اهداف و زمینه‌ها
اهداف فصلنامه پژوهشنامه مالیات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اهداف فصلنامه پژوهشنامه مالیات
پژوهشنامه مالیات، فصلنامه‌ای است علمی – پژوهشی که با رسالت توسعه دانش مالیاتی در کشور و با اهداف ذیل منتشر می‌شود:
۱- بازنگری و اصلاح قوانین و سیاست‌های مالیاتی
۲- ایجاد زمینه مناسب برای ارتقاء فعالیت‌های پژوهشی در زمینه مالیات
۳- همکاری علمی با پژوهشگران، اندیشمندان و همکاران مالیاتی در سراسر کشور به منظور شناخت موانع و مشکلات نظام مالیاتی و تلاش در جهت رفع آنها
۴- سامان‌دهی و تنظیم پژوهش‌های مالیاتی در سطح کشور
۵- ایجاد انگیزه در نیروهای پژوهشگر درون‌سازمانی و برون‌سازمانی در جهت ارائه توانایی‌های پژوهشی در زمینه مالیات

این فصلنامه در حوزه‌های مربوط به مالیات از جمله
اقتصاد؛
مدیریت؛
حسابداری؛ و
حقوق؛
انواع مقالات پژوهشی اصیل، پژوهشی نظری، پژوهشی کیفی، توصیفی و نظرسنجی، مروری سیستماتیک و نامه به سردبیر را به چاپ می‌رساند.

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشنامه مالیات:
http://taxjournal.ir/find.php?item=1.42.14.fa
برگشت به اصل مطلب