فصلنامه پژوهشنامه مالیات (علمی-پژوهشی)- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی فصلنامه: تهران، میدان امام خمینی - خیابان داور - روبـروی کاخ دادگستری - سازمان امور مالـیاتی کشـور - طبـقه سوم - دفــتر پژوهش و بهبود فرآیندها تلفن: 39903933 دورنگار: 33967439
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهشنامه مالیات (علمی-پژوهشی):
http://taxjournal.ir/find.php?item=1.57.18.fa
برگشت به اصل مطلب