پژوهشنامه مالیات- بدنه تصمیم‌گیر و تیم ویرایشی
تصمیم‌گیران علمی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/5 | 
کلیه مراحل بررسی مقالات پژوهشنامه مالیات از دریافت تا انتشار مقالات، تحت نظارت علمی سردبیر، اعضای تحریریه و دبیران علمی نشریه صورت می‌پذیرد و تمامی مراحل از نظر علمی کنترل می‌شود. همه اطن افراد از متخصصان خوشنام و مطرح در زمطنه تخصصی خود هستند و با هدایت سردبیر فعالیت می‌کنند.  
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشنامه مالیات:
http://taxjournal.ir/find.php?item=1.121.27.fa
برگشت به اصل مطلب