پژوهشنامه مالیات- تشخیص و برخورد با تخلفات
بیانیه کشف و برخورد با تخلفات

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/5 | 
کلیه عوامل درگیر در بررسی مقالات در همه مراحل موظف به گزارش موارد احتمالی تخلف در انجام پژوهش و انتشار آن به سردبیر نشریه هستند. شناسایی و گزارش این موارد از ارکان خارجی شامل نویسندگانریال داوران و خوانندگانن نیز مورد انتظار است و پژوهشنامه مالیات در برخورد با تخلفات کشف‌شده خود را ملزم به پیروی از کلیه دستورالعمل‌های کمیته اخلاق نشر (COPE) می‌داند. 
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشنامه مالیات:
http://taxjournal.ir/find.php?item=1.124.30.fa
برگشت به اصل مطلب