پژوهشنامه مالیات- درباره نشریه
درباره پژوهشنامه مالیات

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

پژوهشنامه مالیات، فصلنامه‌ای است علمی که با رسالت توسعه دانش مالیاتی در کشور و با هدف بازنگری و اصلاح قوانین و سیاست‌های مالیاتی، ایجاد زمینه مناسب برای ارتقاء فعالیت‌های پژوهشی در زمینه مالیات، همکاری علمی با پژوهشگران، اندیشمندان و همکاران مالیاتی در سراسر کشور به منظور شناخت موانع و مشکلات نظام مالیاتی و تلاش در جهت رفع آنها، سامان‌دهی و تنظیم پژوهش‌های مالیاتی در سطح کشور و ایجاد انگیزه در نیروهای پژوهشگر درون‌سازمانی و برون‌سازمانی در جهت ارائه توانایی‌های پژوهشی منتشر می‌شود.
پژوهشنامه مالیات براساس تائیدیه شماره ۲۶۹۴۴/۱۱/۳/۸۹ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۹ کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور از شماره پاییز ۱۳۸۷ دارای رتبه علمی – پژوهشی شده است.

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشنامه مالیات:
http://taxjournal.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب