- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
بررسی ارتباط بین اجتناب از پرداخت مالیات و هزینه بدهی و تاثیر مالکیت نهادی بر این رابطه (46756 مشاهده)
تأثیر فرار مالیاتی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (25114 مشاهده)
جایگاه تجدید نظر ماهوی در نظام دادرسی مالیاتی ایران (17652 مشاهده)
تحلیلی بر هموارسازی مالیاتی و پایداری سیاست مالی در اقتصاد ایران (نقش سرکوب مالی و منابع طبیعی) (16904 مشاهده)
بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی در ادارات امور مالیاتی شهر تهران (16886 مشاهده)
بررسی نقش مالیات در توضیح نوسانات کسری بودجه (13814 مشاهده)
حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک و معیارهای تعیین کننده آن با تأکید بر اندازه مؤدیان مالیاتی و تجربه سایر کشورها (13191 مشاهده)
بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان قم) (12888 مشاهده)
بررسی عوامل مؤثر بر فرار از پرداخت مالیات با تأکید بر عوامل فرهنگی (12789 مشاهده)
فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده: یک مدل نظری (10439 مشاهده)
برآورد ظرفیت بالفعل مالیاتی ایران با استفاده از الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات (PSO) و الگوریتم ژنتیک (GA) (10104 مشاهده)
بررسی تأثیر نرخ مؤثر مالیاتی بر سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (9978 مشاهده)
عوامل مؤثر بر اندازه اقتصاد غیررسمی مقایسه اثر نرخ های مالیات و تعرفه با اثر متغیرهای نهادی (9096 مشاهده)
بررسی رابطه بین مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده شرکت های بازرگانی شمال شهر تهران (9091 مشاهده)
مدلسازی غیرخطی و پیش بینی درآمدهای مالیاتی کشور به تفکیک منابع مالیاتی (9074 مشاهده)
اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی ایران (8907 مشاهده)
مالیات و مشوق مالیاتی در گردونه عدالت اجتماعی (8679 مشاهده)
بررسی عوامل مؤثر بر افزایش فرهنگ مالیاتی در میان مؤدیان بخش مشاغل (صنف لوازم التحریر) استان البرز (8669 مشاهده)
بررسی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی (مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی) (8647 مشاهده)
اثر رشد درآمدهای مالیاتی دولت بر تورم و رشد حقیقی اقتصاد ایران در دوره زمانی (1386-۱۳۳٨) (8583 مشاهده)
بررسی عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی در استان لرستان (8568 مشاهده)
برآورد ظرفیت مالیاتی کشور با استفاده از شبکه های عصبی (8532 مشاهده)
بررسی میزان کارایی اجرایی حسابرسی مالیاتی در کاهش فاصله حسابرسی (8520 مشاهده)
شناسایی و بررسی علل اختلاف بین مالیات بر سود ابراز شده و مالیات برسود قطعی شدۀ اشخاص حقوقی غیردولتی (8488 مشاهده)
بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و نگرش های مثبت کاری کارکنان در ادارات امورمالیاتی استان اصفهان (8397 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی عوامل موثر بر ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور (مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی شرق تهران) (23860 دریافت)
فرار مالیاتی در ایران(بررسی علل و آثار و برآورد میزان آن) (18306 دریافت)
تحلیل حقوقی – تطبیقی مراجع دادرسی مالیاتی ایران (11501 دریافت)
حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک و معیارهای تعیین کننده آن با تأکید بر اندازه مؤدیان مالیاتی و تجربه سایر کشورها (7910 دریافت)
تجزیه و تحلیل قراردادهای دارای شرط پرداخت مالیات توسط انتقال گیرنده در نظام حقوقی ایران (7527 دریافت)
بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان قم) (7307 دریافت)
بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و نگرش های مثبت کاری کارکنان در ادارات امورمالیاتی استان اصفهان (7206 دریافت)
تخمین نرخ مؤثر مالیاتی در پایه های مشاغل و اشخاص حقوقی (7029 دریافت)
رویکرد نظام کیفری ایران به جرم فرار مالیاتی (6971 دریافت)
ارائه الگویی برای ایجاد و استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان امور مالیاتی کشور (6434 دریافت)
تعیین‌و‌ارزیابی شاخص های کارایی نسبی اداره‌های کل امور مالیاتی شهر تهران واستان تهران با رویکرد تحلیل پوششی داده ها(DEA) (6059 دریافت)
تأثیر سبک رهبـری بر فرسـودگی شغلی کارکنان (مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی استـان گیـلان) (5913 دریافت)
بررسی تفاوت‌ درآمد مشمول مالیات طبق گزارش حسابرسی مالیاتی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی اداره امور مالیاتی (5696 دریافت)
بررسی رابطۀ بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی) (5681 دریافت)
توصیف و سنجش عملکرد سازمان ها بر اساس مدل کارت امتیازیِ متوازن (مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی استان همدان) (5657 دریافت)
بررسی رابطۀ بین توزیع درآمد و ساختار مالیاتی کشورهای منتخب (5533 دریافت)
ارزیابی شاخص‌های برنامه راهبردی با رویکرد کارت امتیازی متوازن و روش سلسله مراتبی AHP (مطالعه موردی: سازمان امور مالیاتی کشور) (5112 دریافت)
بررسی ارتباط بین اجتناب از پرداخت مالیات و هزینه بدهی و تاثیر مالکیت نهادی بر این رابطه (5055 دریافت)
بررسی امکان اجرای الگوی مربی گری در آموزش منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور براساس نظریه داده بنیاد" (5030 دریافت)
مالیات بر درآمد پرداختی در صورت جریان وجوه نقد (مطالعه تطبیقی الگوهای ملی و بین‌المللی) (4966 دریافت)
بررسی عوامل مؤثر بر فرار از پرداخت مالیات با تأکید بر عوامل فرهنگی (4661 دریافت)
بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات بر اساس مدل دیویس (مطالعه موردی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران) (4619 دریافت)
تأثیر رقابت بازار محصول بر اجتناب از پرداخت مالیات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (4612 دریافت)
نرخ بهینه مالیات به عنوان ابزار سیاست مالی: رهیافت تئوری کنترل بهینه پویا (4500 دریافت)
بررسی اثر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب (4496 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
درباره نشریه ( 16888 بازدید)
راهنمای تنظیم مقالات ( 14053 بازدید)
هیات تحریریه ( 8477 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 8409 بازدید)
اهداف فصلنامه پژوهشنامه مالیات ( 6214 بازدید)
مشخصات ضروری ( 906 بازدید)
فرآیند داوری مقالات ( 397 بازدید)
اسامی داوران ( 383 بازدید)
منشور اخلاق نشریه ( 245 بازدید)
راهنمای منبع‌نویسی ( 56 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اهداف فصلنامه پژوهشنامه مالیات ( 34 ارسال)
راهنمای تنظیم مقالات ( 31 ارسال)
مشخصات ضروری ( 29 ارسال)
درباره نشریه ( 28 ارسال)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 27 ارسال)
هیات تحریریه ( 26 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
درباره نشریه ( 805 چاپ)
راهنمای تنظیم مقالات ( 729 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 714 چاپ)
هیات تحریریه ( 659 چاپ)
اهداف فصلنامه پژوهشنامه مالیات ( 599 چاپ)
مشخصات ضروری ( 500 چاپ)
اسامی داوران ( 32 چاپ)
فرآیند داوری مقالات ( 31 چاپ)
منشور اخلاق نشریه ( 26 چاپ)
راهنمای منبع‌نویسی ( 5 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه مالیات می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Tax Research

Designed & Developed by : Yektaweb